sâmbătă, 6 decembrie 2014

[Reglementari] Ghid persoane fizice autorizate (PFA)

PFA este persoana autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. Conform normelor legale pot deveni PFA cetaţenii care au împlinit 18 ani, nu au săvârşit infracţiuni economice şi au pregatire profesională în domeniul în care doresc să fie autorizaţi.

ETAPELE înfiinţării şi gestionării din punct de vedere fiscal a unei PFA sunt următoarele:

1) Înainte de începerea activităţii economice: solicitarea înregistrarii în registrul comerţului şi autorizarii funcţionării. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional si va fi însoţită de documentaţia prevăzută în anexa (vezi la finalul articolului).

2) Sediul: PFA au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării. (trebuie să deţii un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.)

3) Certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă se elibereaza de Reg Comertului. 

4) Impunerea veniturilor este reglementată de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III - Impozitul pe venit, precum şi de Normele metodologice date în aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

5) Depunerea declaratiei privind venitul estimat (Declaratia 220): la ANAF în termen de 15 zile de la data inceperii activităţii / până pe 31 Ianuarie inclusiv dacă realizezi venituri impuse pe baza de norme de venit şi în anul fiscal anterior ai înregistrat venituri mai mari de echiv. în lei a 100.000 euro- în acest caz ai obligatia determinării venitului net în sistem real, începand cu anul urmator /  până pe 25 Mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat (D200) dacă ai realizat pierderi sau venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal sau din motive obiective estimezi că vei obţine venituri care diferă cu cel putin 20% faţă de anul anterior / până pe 31 ianuarie inclusiv dacă ai deşfăsurat activităţi impuse pe baza de norme de venit şi soliciţi trecerea pt anul fiscal următor la impunere în sistem real sau invers. 

6) Stabilirea plăţilor anticipate: Anaf emite o decizie de impunere, pe baza venitului anual estimat. La stabilirea plaţilor anticipate se utilizeaza cota unică de 16%. Plaţile anticipate se fac in 4 rate egale până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Dacă ai desfăşurat activitate în anul precedent, iar stabilirarea plaţilor anticipate se face după expirarea termenelor de plată, ai obligaţia să efectuezi plăţile anticipate la nivelul la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenţele se vor repartiza pe termenele de plată urmatoare. Pt declaraţiile privind venitul estimat depuse în luna Decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. 

7) Poţi opta pentru stabilirea venitului anual estimat pe bază de norme de venit (indiferent de ce venit realizezi, plăteşti impozitul şi contribuţiile la nivelul normei de venit aferente activităţii si judeţului unde desfasori activitatea) sau în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă. Dacă optezi pt norme de venit nu mai trebuie să ţii contabilitate în partidă simplă, dar activităţile care pot opta pt norme de venit sunt cele prevazute prin OMFP 2875/2011. În cazul în care desfaşori o activitate impusa pe bază de normă de venit şi o altă activitate independentă, venitul net estimat se calculează pe baza contabilitaţii în partidă simplă. 

 7.1.) Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit: normele de venit se stabilesc şi se publică anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care se aplica. Normele de venit ââse pot consulta accesând ACEST LINK. Dacă desfăşori 2 sau mai multe activităţi comerciale, venitul net se stabileşte prin însumarea normelor de venit corespunzatoare fiecarei tip de activitate. În cazul în care optezi pt norme de venit, trebuie să completezi Registrul Jurnal de Încasari şi Plăti, doar partea referitoare la încasari, cf. legii contabilităţii în partidă simpla (Link). Dacă desfăşori o activitate independentă care generează venituri, pe o perioada de timp mai mica decât anul calendaristic, norma de venit se corecteaza a.i. să reflecte perioada în care a fost desfasurată activitatea. 

7.2. Stabilirea venitului net anual în sistem real: se determina ca diferenta intre Venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Trebuie sa organizezi contabilitate in partida simpla si sa completezi Registrul de incasari si plati, Registrul Inventar si alte documente contabile prevazute de legislatie. Completearea acestor documente este similara cu cea aferenta situatiei profesiilor liberale, prezentata in acest articol: Ghid privind contabilitatea si fiscalitatea Profesiilor Liberale

8) Contributiile sociale (CAS): Declararea veniturilor pt stabilirea contribuţiilor sociale se realizeaza prin depunerea Declaratiei 600. Venitul declarat constituie baza de calcul lunara pt stabilirea obligaţiilor de plată lunare pe care trebuie să le efectuezi în cursul anului ca plati anticipate. Plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, până pe data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, prin decizie de impunere ANAF. D 600 se depune anual, pana pe 31 Ianuarie inclusiv a anului pt care se datoreaza CAS. Dacă începi activitatea în cursul anului, trebuie să completezi D 600 în termen de 15 zile de la începere. 
Excepţii:  A) Dacă venitul rămas după deducerea cheltuielilor este sub 35% din venitul salarial mediu brut pe aferent anului respectiv, nu se mai datoreaza CAS. În 2014 salariul mediu brut= 2298, deci limita de venit până la care nu se datoreaza CAS va fi 35% * 2298= 804 lei / lună.  
B) Baza de calcul a CAS nu poate depăși 5 * salariul mediu brut. De exemplu, dacă în 2014 un contribuabil obține venituri nete mai mari de 5 * 2298 = 11.490 lei, CAS va fi 31.3% * 11.490 lei= 3596 lei. 
C) Dacă se obțin și venituri din salarii pentru care se plătește CAS, nu se mai datoreaza CAS și pentru venitul din activitatea independenta. 

9) Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS): Declararea veniturilor pt stabilitea CASS, are loc prin depunerea declaratiei de venit estimat/norma de venit sau a declaratiei privind venitul realizat. Plaţile se efectueaza similar CAS. Obligația de plată a CASS nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară, dacă venitul este singurul asupra căruia se calculează contribuția. În prezent salariul minim fiind 900 lei, CASS minim de plată va fi 5.5% * 900= 50 lei.

Contribuțiile se achită la trezoreria statului. 

10) Declaratia privind venitul realizat (D 200): se depune până la data de 25 Mai a anului urmator celui în care s-a desfăşurat activitatea. Aceasta declaraţie nu se depune în cazul veniturilor declarate pe baza de norme de venit, cu excepţia cazului în care ai depus declaraţii privind venitul estimat / norma de venit în luna Decembrie şi nu s-au stabilit plăţi anticipate. 

11) Impozitul anual datorat: se încrie în dezia de impunere ANAF şi se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net impozabil. Diferenţele de impozit rămase de achitat (faţă de plăţile anticipate) cf. deciziei de impunere anuale, se efectueaza în termen de max. 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioada pt care nu se calculeaza şi nu se datoreaza penalităţi/dobanzi de intarziere.  

12) TVA: Te înregistrezi în scopuri de TVA în următoarele 2 situaţii:

* Prin opţiune
* Prin depăşirea plafonului de scutire din Codul Fiscal, de 220.000 lei. 

Pt înreg în scopuri de TVA se poate opta la înfiinţarare, în cererea de la Registrul Comertului sau ulterior prin depunarea la ANAF a următoarelor declaraţii:
•    D 070 : pt activităţi desfaurate individual
•    D 010: pt activităţi desfasurate în cadrul unei asocieri fără personalitate juridica.
Ulterior, trebuie să depui la ANAF decontul de TVA (D300) lunar/trimestrial, Declaraţia privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (D394)  lunar/trimestrial, D392A, precum şi alte declaraţii prevăzute de legislaţie, în functie de situaţia specifică. 

Pe site-ul ANAF poate fi consultat calendarul declaraţiilor fiscale din 2014 accesând acest link.

13) Aparate de marcat electronice si fiscal: daca obţii venituri din activitati comerciale, ai obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale si de a emite si preda clientilor bonuri fiscale. La solicitarea clientilor trebuie sa emiti si factura fiscala. Obligatia utilizarii acestor aparate ia nastere de la data inceperii activitatilor comerciale in fiecare locatie. 
Exceptii: comerţ cu amanuntul prin comis-voiajori precum şi prin corespondeţă cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine / unitaţi de alimentaţie publică pe bază de comandă; serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe.  
Aparatele de marcat electronice fiscal sunt necesare numai în cazul în care vinzi produse / prestezi servicii şi catre persoane fizice. 

14) BINE DE ŞTIUT: 

Dacă te gândeşti să înlocuieşti contractul individual de muncă cu PFA deoarece este mai avantajos din punct de vedere fiscal, ar trebui să ştii urmatoarele lucruri:

Pot functiona ca PFA persoanele fizice care desfasoara activităţi independente ! În cazul unui control, o activitate independentă se poate reconsidera ca fiind activitate dependentă, dacă cel puţin unul din următoarele criterii este îndeplinit:

A) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

B) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
C) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

D) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Dacă îţi este reconsiderată activitatea atunci, pe lângă ce ai plătit ca PFA vei mai plăti şi sumele aferente activităţii dependente. -Conform Art.7, Alin.1, pct. 2.2 din Codul Fiscal. : "În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.  În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază"
 
ANEXA:

Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA

-cerere tip
-dovada verificarii disponibilitatii si rezervarea denumirii.
-carte de identitate sau pasaport
-document care sa ateste dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punct de lucru (contract de vanzare-cumparare sau contract de inchiriere sau comodat)
-avizul privind schimbarea destinatiei imobilului colectiv cu regim de locuinta
-specimenul de semnatura a PFA
-declaratie pe proprie raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniu:sanitar,sanitar-veterinar,protectia mediului si protectia muncii.
-documentul care atesta pregatirea profesionala sau experienta profesionala.
-taxele de registru   

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

SURSE (LEGISLATIE utila):
1)    OUG 44/2008

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu